Mật khẩu giao dịch OTP/PIN được sử dụng trong thời gian giao dịch để đảm bảo sự bảo mật một cách tối đa.

OTP là mã xác nhận giao dịch một lần duy nhất. Khi Khách hàng thực hiện giao dịch mã OTP sẽ được gửi vào số điện thoại mà Khách hàng sử dụng đăng ký tài khoản MTOP.

PIN là chuỗi kí tự do Khách hàng tự đặt. PIN bao gồm kí tự(a-z) và chữ số (0-9)