Để đảm bảo an toàn cho tài khoản bạn, với mỗi giao dịch thực hiện, mtop sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu giao dịch OTP/PIN để giao dịch được thực hiện.

OTP là mã xác nhận giao dịch một lần duy nhất. Khi bạn thực hiện giao dịch, mã OTP sẽ được gửi vào số điện thoại mà bạn sử dụng để đăng ký tài khoản mtop.

PIN là chuỗi kí tự do bạn tự đặt. PIN bao gồm kí tự(a-z) và chữ số (0-9)