Nếu bạn sử dụng hình thức chuyển khoản để nạp tiền vào tài khoản mtop, bạn có thể chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng sau:

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Minh Hạnh

Số tài khoản: 19028643854018

Ngân hàng Techcombank chi nhánh Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: Nop tien SDT/STK (SDT/STK là số điện thoại/số tài khoản mtop bạn cần nộp).

Lưu ý: Bạn chỉ tốn phí chuyển khoản. Phí chuyển khoản do Ngân hàng thu và tính theo qui định của từng Ngân hàng.