Khách hàng chuyển khoản vào một trong các tài khoản:

- Nội dung chuyển khoản: Nop tien SĐT/STK (SĐT/STK là số điện thoại/số tài khoản mtop của Khách hàng).

- Phí chuyển khoản theo qui định của từng ngân hàng.