Để thiết lập, bạn đăng nhập tài khoản từ website: https://mtop.vn/dang-nhap hoặc ứng dụng MTOP trên điện thoại.

- Chọn mục THIẾT LẬP NGÂN HÀNG

- Chọn Ngân hàng, Nhập chi nhánh, Nhập tên chủ tài khoản, Nhập số tài khoản và chọn Xác nhận.